Ръководство на СМБ*

Председател:

инж.Тодор Кирилов Тодоров

Адрес: АЕЦ Козлодуй ЕАД

E-mail: ttodorov@npp.bg


Заместник председатели:

д-р маг. физ. Весела Руменова Константинова

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108

E-mail: vessela.konstantinova@gmail.com


доц. д-р инж. Георги Сашов Милушев

Адрес: Унитех Контрол ЕООД, ТУ София

E-mail: milushev@unitech-bg.com


Секретар:

инж. Райничка Кисьова

Адрес: 1000 София,
ул. Г. С. Раковски №108, СМБ

тел.: +359 2 989 39 46

E-mail: office@smb-bg.org


Контролен съвет:

инж. Васил  Петров Василев - Председател

Адрес: ЛК на ОСРАМ България ООД

E-mail:


инж.Светла Младенова Миркова-Грозданова

Адрес: ДАМТН

E-mail:


инж. Албена  Иванова Димитрова

Адрес: УНИСИСТ ООД

E-mail:


Управителен съвет:

инж.Тодор Кирилов Тодоров

Адрес: АЕЦ Козлодуй ЕАД

E-mail: ttodorov@npp.bg


доц. д-р инж. Георги Сашов Милушев

Адрес: Унитех Контрол ЕООД, ТУ София

E-mail: milushev@unitech-bg.com


д-р инж. Антоанета Георгиева Йовчева

Адрес: ГД – НЦМ - БИМ,
Н-к отдел „Електрически измервания”

E-mail: a.yovcheva@bim.government.bg


инж. Борис Борисов Михайлов

Адрес: СПЕКТРИ ЕООД

E-mail: spectri@spectri.bg


д-р маг. физ. Весела Руменова Константинова

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108

E-mail: vessela.konstantinova@gmail.com


инж. Павлина Николова Данаилова

Адрес: ДАМТН

E-mail: pavlina.danailova@damtn.government.bg


доц. Павел Симеонов Йорданов

Адрес: НСА „Васил Левски”,
Треньорски факултет, Теория на спорта

E-mail:


хим. Радослава Йорданова Шоевска

Адрес: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

E-mail:


гл. ас. д-р инж. Цветелин Кирилов Георгиев

Адрес: Русенски университет „Ангел Кънчев”

E-mail:


д-р инж. хим. Димка Стойчева Иванова

Адрес: ДАМТН – постоянен предстяавител на СМБ в EURACHEM

E-mail: dimka_st_ivanova@yahoo.com


инж. Ирена Илиева Бориславова

Адрес: ИА „Българска служба по акредитация”

E-mail: office@nab-bas.bg
i.borislavova@nab-bas.bg


инж. Невена Петева Радоева

Адрес: Институт по отбрана

E-mail: nradoeva@abv.bg


инж. физ. Радостина Михова Котова

Адрес: НЦРРЗ

E-mail: r.kotova@ncrrp.org
radostina_kotova@yahoo.com
* Ръководството на СМБ е избрано на Общото събрание, състояло се в София на 11.12.2019 г.