Ръководство на СМБ*

Председател:

д-р маг. физ. Весела Руменова Константинова

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108

E-mail: vessela.konstantinova@gmail.com


Заместник председатели:

доц. д-р инж. Георги Сашов Милушев

Адрес: Унитех Контрол ЕООД, ТУ София

E-mail: milushev@unitech-bg.com


инж. Петя Ангелова Аладжем

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108

E-mail: paa@abv.bg


Секретар:

инж. Райничка Кисьова

Адрес: 1000 София,
ул. Г. С. Раковски №108, СМБ

тел.: +359 2 989 39 46

E-mail: office@smb-bg.org


Контролен съвет:

инж. Васил Петров Василев - Председател

Адрес: ЛК на СИС при „Унисист” ООД

E-mail: office@unisyst.bg
labsunisyst@gmail.com


инж. Бисер Иванов Борисов

Адрес: АЕЦ Козлодуй ЕАД

E-mail: biborisov@npp.bg


д-р инж. Велизар Ангелов Василев

Адрес: ТУ София

E-mail: vassilev_v@tu-sofia.bg


инж. Никола Димитров Панчев

Адрес: НИК 47 ООД

E-mail: office@nik47.com


инж. физ. Радостина Михова Котова

Адрес: НЦРРЗ

E-mail: r.kotova@ncrrp.org
radostina_kotova@yahoo.com


Управителен съвет:

д-р маг. физ. Весела Руменова Константинова

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108

E-mail: vessela.konstantinova@gmail.com


доц. д-р инж. Георги Сашов Милушев

Адрес: Унитех Контрол ЕООД, ТУ София

E-mail: milushev@unitech-bg.com


д-р инж. Антоанета Георгиева Йовчева

Адрес: ГД – НЦМ - БИМ,
Н-к отдел „Електрически измервания”

E-mail: a.yovcheva@bim.government.bg


инж. Борис Борисов Михайлов

Адрес: СПЕКТРИ ЕООД

E-mail: spectri@spectri.bg


инж. Петя Ангелова Аладжем

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108

E-mail: paa@abv.bg


инж. Павлина Николова Данаилова

Адрес: ДАМТН

E-mail: pavlina.danailova@damtn.government.bg


инж.Тодор Кирилов Тодоров

Адрес: АЕЦ Козлодуй ЕАД

E-mail: ttodorov@npp.bg


Доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев

Адрес: ТУ – София, Катедра ПТУ,
Председател на ТК28 – БИС

E-mail: bogev@tu-sofia.bg


инж. Валентин Емилов Старев

Адрес: БИМ, Директор “Мерки и измервателни уреди”

E-mail: v.starev@bim.government.bg


доц. д-р инж. Данко Христов Тонев

Адрес: Русенски университет „Ангел Кънчев

E-mail: dtonev@uni-ruse.bg


проф. ДН Вихрен Стойчев Бачев

Адрес: НСА „Васил Левски”

E-mail: batchevv@yahoo.com


инж. хим. Димка Стойчева Иванова

Адрес: „Пехливанов Инженеринг” ООД

E-mail: dimka_st_ivanova@yahoo.com


инж. Ирена Илиева Бориславова

Адрес: ИА „Българска служба по акредитация”

E-mail: office@nab-bas.bg
i.borislavova@nab-bas.bg


инж. Невена Петева Радоева

Адрес: Институт по отбрана

E-mail: nradoeva@abv.bg


доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов

Адрес: СУ „Св. Климент Охридски”
Физически факултет

E-mail: lambrev@phys.uni-sofia.bg
* Ръководството на СМБ е избрано на Общото събрание, състояло се в София на 07.12.2016 г. Същото е вписано в регистъра на Софийски градски съд с решение №9/06.04.2017 г. по Ф.Д. №633/1991.