Новини

19.11.2019

Eurachem Семинар – Неопределеност от вземане на проби и анализи за акредитирани лаборатории, 19-20 ноември 2019 г., Берлин, Германия

Прочети »

14-15.11.2019

ХХX-та Юбилейна Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот ’ 2019”

Прочети »

06-10.09.2019

XXIX МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019”

Прочети »

02.07.2019

ИМЕКО TК1-TК7-TК13-TК18 Симпозиум 2019. 2-5 юли 2019 г., Санкт Петербург, Русия

Прочети »

20.05.2019

Генерална Асамблея на Eurachem 2019. 20–24 май 2019 г., Тарту, Естония

Прочети »

20.05.2019

XV-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Ден на метролога.

Прочети »

26.11.2018

Доклади от XXII Конгрес на IMEKO

Прочети »

10-14.09.2018

XXVIII МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018”

Прочети »

03-06.09.2018

XXII Конгрес на международната организация IMEKO

Прочети »

21.06.2018

Дискусия на тема "Хармонизиране на изискванията при прилагане на БДС ЕN 14181 ”Емисии от стационарни източници. Осигуряване на качеството на автоматични системи за измерване“ при провеждане на процедури QAL 2 и AST."

Прочети »

18.05.2018

XIV-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Ден на метролога.

Прочети »

14-15.05.2018

Предстоящ семинар на EURACHEM

Прочети »

21.02.2018

На сайта на Eurachem са публикувани 4 брошури на български език

Прочети »

11.11.2017

Кратки препоръки на ЕURACHEM за лабораторната практика.

Прочети »

7-8.11.2017

ХХVIII Национална научно-практическа конференция “КАЧЕСТВОТО – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ’2017”

Прочети »

8-12.09.2017

XXVII МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017”

Прочети »

28.06.2017

Национална дискусия на тема "Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения."

Прочети »

19.05.2017

XIII-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Ден на метролога.

Прочети »

14.03.2017

Обсъждане на ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/IEC DIS 17025 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“.

Прочети »

07.12.2016

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2016 Г.

Прочети »