Новини


Обсъждане на ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/IEC DIS 17025 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“.

14.03.2017

Уважаеми колеги,

Сдружение „Съюз на метролозите в България“ и сдружение „Клуб 9000“ в съответствие с приетите политики за разпространение на информация и оказване на съдействие на институциите в областта на стандартизацията, метрологията, акредитацията и качеството предоставя превод на български език на DRAFT INTERNATIONAL STANDARDISO/IEC DIS 17025: 2016/ ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/IEC DIS 17025 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ за обществено допитване до заинтересованите лица и за получаване на становища по неговото съдържание до 10 март 2017 г.

Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 22-03-2017 г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да е различно от това на проекта.

Вашите, становища по съдържанието на документа, ще се разгледат на Обсъждане, организирано от Българския институт за стандартизация (БИС) на 14 март 2017 г. от 10 часа, в зала на БИС - г. София, 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13. Целта на обсъждането е да се състави национално становище по проекта, което да се предостави на организациите, издали проекта на документа.

Молим при излагане на становището, мотивите, бележките и предложенията по съдържанието* на текстовете на проекта да посочите страница, точка, подточка, таблица, фигура и други за правилно тълкуване на становището. Становищата може да изпратите по електронната поща на:
Съюз на метролозите в България
email: office@smb-bg.org; www.smb-bg.org;
За контакт: тел./факс: 02/ 989 3946;

*Забележка: Терминологичната редакция на текста на български език се предвижда на друг етап - след одобряване на международния стандарт.

Председател на СМБ

д-р физ. Весела Константинова

февруари 2017 г.