Новини


Генерална Асамблея на Eurachem 2019. 20–24 май 2019 г., Тарту, Естония

20.05.2019

Ежегодна среща, в която участват делегатите на участващите организации. Предоставя се информация за дейността на организацията. Всички делегати представят доклади за собствената дейност. Провеждат се дискусии по актуални въпроси и се обменя опит между участниците. Обсъждат се ръководства към лабораториите, които хармонизират и утвърждават добрите практики.

EURAСHEM е организация на химиците аналитици в Европа, чиято цел е да се създаде система за международна проследимост на химическите измервания. Генералната Асамблея се провежда всяка година на различни места в Европа на ротационен принцип. Генералната асамблея се предшества от семинар, който разглежда актуални въпроси за аналитичните лаборатории. На Генералната асамблея се обменя информация и добри практики между участниците, приема се програма за разработване и актуализиране на ръководства към лабораториите, издаване на брошури, превод на документи и др.