Съдържание на уставът на СМБ

ГЛАВА ПЪРВА. Наименование и статут
ГЛАВА ВТОРА. Цели и дейности
ГЛАВА ТРЕТА. Членство, права и задължения
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. структура на СМБ, органи на управление, представителство
Общо събрание
Управителен съвет (УС)
Контролен съвет (КС)
Изпълнително бюро (ИБ)
Председател и зам. председател
Секретар на СМБ
ГЛАВА ПЕТА. Финансови средства и имущество
ГЛАВА ШЕСТА. Печат символи и печатни органи
ГЛАВА СЕДМА. Преобразуване, прекратяване и ликвидация
ГЛАВА ОСМА. Преходни и заключителни разпоредби


Пълният текст на Устава може да бъде изтеглен от тук.

*Последна актуализация: 07.02.2017 г.